بخش اطفال و نوزادان با 13 تخت اطفال و 15 کات نوزاد و 10 انکیباتور میباشد.

همچنین این بخش دارای اتاق استراحت بیمار، اتاق شیردهی مادران و اتاق پزشک است.

سرپرستار بخش سرکار خانم سیده آمنه موسوی نژاد می باشد