بیمه های طرف قرارداد
 

بیمه پایه: تامین اجتماعی- خدمات درمانی ( بیمه سلامت ایرانیان) - نیروهای مسلح- حوادث ترافیکی (تصادفی)- کمیته امداد - بانک تجارت

بیمه تکمیلی: بیمه ایران - آتیه سازان