تالاسمی

واحد تالاسمی دارای 5 تخت است که به 43 بیمار تالاسمی ماژور و اینترمدیا به صورت فعال خدمات ارائه میکند.

مسئول واحد تالاسمی سرکار خانم معصومه عباس نژاد می باشد .

تلفن داخلی 185