ترخیص

پس از  اینکه پزشک دستور ترخیص را صادر نمود ، پرونده جهت بررسی به واحد داروخانه ارسال می گردد. پس از بررسی پرونده توسط مسئول فنی داروخانه پرونده به واحد درآمد ارسال می شود. پس از محاسبه هزینه ها ، همراه بیمار به واحد صندوق رفته وجه را واریز می کند و واحد درآمد با دریافت رسید واریزی برگه خروج را صادر می نماید. یک کپی از برگه خروج به بخش مربوطه و کپی دیگر به واحد انتظامات تحویل می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ترخیص بیمارانی که از بیمه استفاده می نمایند

اصل دفترچه بیمه + یک برگ فتوکپی از دفترچه بیمه بیمار + دو برگ نسخه دفترچه بیمار جهت دستور بستری + فتوکپی کارت ملی یا شناسنامه

 مدارک مورد نیاز ترخیص برای بیماران نوزاد تا سن یک ماه از دفترچه مادر استفاده می شود .:

اصل دفترچه مادر + 2 برگ فتوکپی از کارت بیمه مادر + 1 برگ فتوکپی شناسنامه مادر صفحه اول و دوم + 1 برگ فتوکپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم + فتوکپی گواهی ولادت یا شناسنامه بیمار

تبصره: چنانچه بیمار، بیمه تکمیلی داشته باشد در طول مدت بستری همراه وی باید به بیمه تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان مراجعه کرده و معرفی نامه بیمه را تهیه نماید.