داخلی و جراحی زنان
بخش داخلی و جراحی زنان دارای 7 اتاق بستری (3اتاق جراحی و 4 اتاق داخلی) است که شامل 21 تخت می باشد و همچنین اتاق ایزوله که دارای 2 تخت است.
در این بخش انواع بیماران قلبی، ریوی، دیابتی ، عفونی،داخلی و همچنین بیماران پس از جراحی های عمومی، زنان ، گوش و حلق و بینی و چشم بستری هستند.
سرپرستار این بخش  سرکار خانم فاطمه مشتاق دیلمی می باشد.