داخلی و جراحی مردان

بخش مردان دارای 4 اتاق شامل2اتاق جراحی و 2 اتاق داخلی است و 12 تخت فعال بستری دارد.

در این بخش تمام انواع بیماران مبتلا به بیماری های داخلی ، دیابتی ، عفونی ، قلبی، ریوی بستری شده و همچنین بیماران پس از جراحی های گوش و حلق و بینی ، عمومی و چشم نیز در این بخش بستری می شوند.
سرپرستار این بخش  سرکار خانم فاطمه مشتاق دیلمی می باشد
تلفن داخلی 133