تیم مدیریتی بیمارستان

دکتر مرتضی بیات

رئیس بیمارستاناحمد رضا صادقی

مدیر بیمارستان

زهرا عباسپور

مترون بیمارستان

 محمدعلی مهری

رئیس امور مالی

رباب بهره ور

مسئول بهبود کیفیت