قابل توجه همکاران محترم :

لطفا پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار ارسالی از معاونت درمان جهت تهیه داده های خام مورد نیاز دانشگاه را تکمیل و ارسال فرمایید./.  

لینک مربوطه:

https://www.digisurvey.net/answers?sid=jqKYDwJ3mpKznEGUW8OT6g%3D%3D