رئیس خدمات پرستاری

زهرا عباس پور


سوپروایزر آموزشی

عاطفه فرزام


سوپروایزر کنترل عفونت

معصومه فلاح آستانه


سوپروایزر در گردش

صغری بهمینه


سوپروایزر در گردش

معصومه کاظمیان


سوپروایزر در گردش

سیده فاطمه ابراهیمی


سوپروایزر در گردش

کبری میربلوک


سوپروایزر در گردش

کبری نوروزی


منشی دفتر پرستاری

فتانه احسان طلب


تلفن داخلی : 153 -145

 
 

رئیس امور مالی

محمد علی مهری

کارشناس دریافت و پرداخت

سمانه احسان طلب

حسابدار مسئول

مهدی آقاجانی

مسئول امین اموال

عباس طوسی

رابط برون سازمانی

حسین عزیزی

تلفن داخلی : 191

 


 
 
 
 
 
 

مسئول کارگزینی

حسین محمدی

کارگزین

طاهره خوش برش

بایگان

سیما عباسیان

تلفن داخلی : 151

 
 

مسئول فناوری اطلاعات و HIS و پورتال 

میلاد یوسفی

 Email: Mu3fim@yahoo.com

تلفن مستقیم : 42122148                   تلفن داخلی : 167
 
 
 
 
 
 
ت