« کمیته های فعال بیمارستان »

1

کمیته مدیریت اجرائی

2

کمیته اخلاق پزشکی

3

کمیته بهبود کیفیت

4

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

5

کمیته کنترل عفونت

6

کمیته بهداشت محیط

7

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

8

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمنی

9

کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی و نسوج

10

کمیته اقتصاد و درمان ، دارو ، دارو و تجهیزات پزشکی

11

کمیته اورژانس / تعیین تکلیف بیماران / مدیریت تخت

12

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

13

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

14

کمیته طب انتقال خون